Amaze - White - black text on white - Kaffe Collective - Aug 2021